0,00 zł Twój koszyk jest pusty
1 » Regulamin2

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MangaStore

z dnia 14 czerwca 2012r.

I. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
 
1. Klient - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;
 
2. Kodeks Cywilny - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. (Dz.U. Nr 16, poz.93 ze zm.);
 
3. Regulamin - niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego MangaStore;
 
4. Sklep Internetowy (Sklep) -  serwis internetowy dostępny pod adresem http://www.mangastore.pl, za pośrednictwem którego Klient może składać Zamówienia;
5. Towar - produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;
6. Wydawnictwo Kotori - Wydawnictwo Kotori Beata Bamber, firma Z SIEDZIBĄ W Gołuskach przy ul. Sowiej 7, 62-070 gm. Dopiewo, zarejestrowana w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej (www.firma.gov.pl), właściciel Sklepu
 
6. Umowa sprzedaży - umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Wydawnictwem Kotori a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;
 
7. Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej - ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.);
 
8. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną - ustawa z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
 
9. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.
 

II. Postanowienia ogólne

2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego dostępnego pod adresem http://www.mangastore.pl.
 
2.2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 
2.3. Sklep Internetowy, działający pod adresem http://www.mangastore.pl, prowadzony jest przez Wydawnictwo Kotori
 
2.4 Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
a) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach Sklepu Internetowego;
 
b) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach Sklepu Internetowego;
 
2.5. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa administrator Sklepu Internetowego zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.
 
2.6. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu http://www.mangastore.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
 
2.7. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 
2.8. Zdjęcia Towarów umieszczane na stronach internetowych Sklepu są przykładowe i służą prezentacji konkretnie wskazanych na nich towarów. Zdjęcia te są własnością Wydawnictwa Kotori  bądź Wydawnictwo Kotori ma pozwolenie od właściciela praw autorskich na ich wykorzystanie w celach promocyjnych.
 
2.9. Informacja o cenie podawana na stronie http://www.mangastore.pl ma charakter wiążący od momentu otrzymania przez Klienta e-maila zawierającego ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Towarów po otrzymaniu przez Klienta e-maila, o którym mowa powyżej.
 

III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

3.1. Klient ma możliwość korzystania ze Sklepu Internetowego zarówno jako zarejestrowany użytkownik jak i osoba niezarejestroweana (Gość).
 
3.2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.
 
3.3. Warunkiem rejestracji jest oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem i akceptacja jego warunkóworaz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.
 
3.4. Wydawnictwo Kotori może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności gdy Klient:
 
a) podał w trakcie rejestracji w Sklepie Internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
 
b) dopuścił się za pośrednictwem Sklepu Internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów Sklepu Internetowego,
 
c) dopuścił się innych zachowań, które zostały uznane przez Wydawnictwo Kotori za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Wydawnictwa Kotori.
 
3.5. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji ani składać Zamówień jako Gość, bez uprzedniej zgody Wydawnictwa Kotori.
 
3.6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach strony usługami, Sklep Internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
 
3.7. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
 
a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
 
b) korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zakłócający jego funkcjonowanie, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
 
c) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu Internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
 
d) korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Wydawnictwa Kotori,
 
e) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu Internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
 
f) korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

 

IV. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

4.1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego należy wejść na stronę internetową http://www.mangastore.pl i dokonać wyboru Towaru, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
 
4.2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez dodanie ich do koszyka.
 
4.3. W trakcie składania Zamówienia - do momentu naciśnięcia przycisku "Potwierdź zamówienie" - Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz dokonania zmian w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
 
4.4. Po dodaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu Internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
 
a) przedmiotu zamówienia,
 
b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów, oraz kosztów dostawy i innych dodatkowych kosztów (jeśli występują),
 
c) wybranej metody płatności,
 
d) wybranego sposobu dostawy,
 
e) miejsca do którego produkty zostaną dostarczone.
 
4.5. W celu wysłania zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe, wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z realizacją zamówień, oraz naciśnięcie przycisku "Potwierdź zamówienie".
 
4.6. Wysłanie przez Klienta zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia Umowy sprzedaży z Wydawnictwem Kotori, zgodnie z treścią Regulaminu.
 
4.7. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną "Przetwarzanie zamówienia - nr zamówienia", zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
 
4.8. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.
 
4.9. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

 

V. Dostawa

5.1. Dostawa towarów odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
 
5.2. Dostawa zamówionych towarów odbywa się za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej. Ewentualne koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.
 
5.3. Termin realizacji dostawy wynosi do 14 dni roboczych licząc od dnia złożenia przez Klienta Zamówienia. W przypadku przedsprzedaży termin wysyłki jest zależny od daty wprowadzenia do regularnej sprzedaży danego tytułu, nie jest on jednak dłuższy niż 3 dni robocze, od momentu regularnej sprzedaży.
 
5.4. Podczas odbioru przesyłki przez Klienta należy sprawdzić kompletność zawartości przesyłki i w przypadku stwierdzenia uszkodzenia mechanicznego lub niekompletności zawartości przesyłki, Klient zobowiązany jest spisać protokół szkody w obecności osoby dostarczającej przesyłkę. Protokół musi być sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach i podpisany przez osobę dostarczającą i Klienta.
 

VI. Ceny i metody płatności

6.1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT, cła oraz wszelkie inne składniki.
 
6.2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:
 

a) za pośrednictwem firmy dostarczającej przesyłkę (tzw. przesyłka za pobraniem),
b) przelewem na numer konta bankowego 61 1140 2017 0000 4102 0674 6145 BRE Bank Bankowość Detaliczna (MultiBank),
 
c) przelewem elektronicznym za pośrednictwem serwisu Przelewy24,
d) przelewem za pośrednictwem serwisy PayPal,
e) kartą płatniczą.


Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.
 
 

VII. Uprawnienia do odstąpienia od umowy

7.1. Klientowi, będącemu konsumentem w rozumienia art.22 Kodeksu Cywilnego, przysługuje - na podstawie przepisów prawa - prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie w terminie 14 dni na piśmie (wysyłając je na adres Wydawnictwo Kotori Beata Bamber, ul. Sowia 7, 62-070 Gołuski), lub w formie elektronicznej (wysyłając na adres e-mail: kontakt@mangastore.pl).
 
7.2. Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru.
 
7.3. Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku towarów przygotowanych na specjalne zamówienie Klienta (wykraczających poza standardową ofertę).
 
7.4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, tzn. nie wskazującym na użycie. Właściciel Sklepu Internetowego dokona zwrotu zapłaconej ceny towaru na wskazany przez Klienta numer konta bankowego w terminie 14 dni, a konsument jest zobowiązany do niezwłocznego zwrotu zakupionego towaru na poniższy adres:
Wydawnictwo Kotori Beata Bamber, ul. Sowia 7, 62-070 Gołuski
 
7.5. Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.
 
7.6. Odesłanie zamówionego towaru następuje na rachunek Wydawnictwa Kotori, który pokrywa koszt odesłania towaru do wysokości najtańszego, zwykłego sposobu dostarczenia przesyłki oferowanej przez Sklep.
 

VIII. Reklamacje dotyczące Towarów

8.1.Wydawnictwo Kotori jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art.22 Kodeksu Cywilnego, za niezgodność z Umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego konsumenta, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
8.2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres kontakt@mangastore.pl. Wydawnictwo Kotori zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.
8.3. W przypadku, gdy okaże się, że dostarczony towar jest niezgodny z zamówieniem, Zamawiającemu przysługuje prawo do wymiany towaru na zamówiony bądź nowy.
8.4. Odesłanie zamówionego towaru następuje na rachunek Wydawnictwa Kotori, który pokrywa związane z tym koszty do wysokości najtańszej formy przesyłki oferowanej przez Sklep.
8.5. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni. W przypadku uwzględnienia reklamacji, Zamawiającemu wysyłany jest nowy egzemplarz w miejsce niezgodnego z zamówieniem. W przypadku, gdy reklamacja nie zostanie uwzględniona, Wydawnictwo Kotori zareklamowany towar odsyła na własny koszt.
8.6. W sytuacji braku zamówionego a niewadliwego towaru, Wydawnictwo Kotori informuje o tym Zamawiającego mailem bądź telefonicznie. Wedle wyboru Zamawiającego – uiszczona należność jest zwracana na jego rachunek bankowy, albo wysyłany jest inny towar w tej samej cenie, wybrany przez Zamawiającego. Koszty przesyłek ponosi Wydawnictwo Kotori.

 

IX. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

9.1. Wydawnictwo Kotori podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
 
9.2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Wydawnictwo Kotori o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.
 
9.3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres: Wydawnictwo Kotori Beata Bamber, ul. Sowia 7, 62-070 Gołuski, mailowo na adres kontakt@mangastore.pl lub przy użyciu formularza kontaktowego.
 
9.4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.
 
9.5. Wydawnictwo Kotori zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie 14 dni, a gdyby nie było to możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.
 

X. Postanowienia końcowe

10.1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Wydawnictwem Kotori a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art.22 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 
10.2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Wydawnictwem Kotori a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art.22 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę podmiotu prowadzącego sklep internetowy.
 
10.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 
10.4. Wydawnictwo Kotori zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu w każdym czasie, o czym Klient zostanie powiadomiony. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu umieszczenia ich na stronie internetowej Sklepu. Zmiany Regulaminu nie mogą naruszać praw nabytych Klientów korzystających ze Sklepu Internetowego.

Przejdź do strony głównej
O firmie