0,00 zł Twój koszyk jest pusty
1 » Reklamacje i zwroty2

Reklamacje i zwroty

Reklamacje i zwroty

Postępowanie reklamacyjne

1. Sklep Mangastore jest zobowiązany dostarczyć zakupiony towar w stanie wolnym od wad.

2. W razie stwierdzenia występowania wady rzeczy sprzedanej, Mangastore ponosi odpowiedzialność określoną w szczególności w przepisach art. 556 i 556.1-556.3 Kodeksu cywilnego.

3. Reklamację można złożyć w szczególności w drodze elektronicznej na adres e-mail kontakt@mangastore.pllub w formie listu poleconego na adres sklepu Mangastore: 62-070 Dopiewo, Gołuski ul. Sowia 7.

4. Reklamacja powinna zawierać co najmniej: imię i nazwisko, adres e-mail, pod którym Klient występuje w Serwisie, opisanie transakcji, której reklamacja dotyczy lub innych okoliczności uzasadniających reklamację, a także konkretne żądanie Klienta związane ze składaną reklamacją. Dla Twojego ułatwienia poniżej załączamy Formularz reklamacji do pobrania.

5. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji, sklep Mangastore zwraca się do Klienta składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

6. Mangastore rozpoznaje sprawę w terminie 14 dni od daty otrzymania prawidłowo sporządzonej reklamacji, a w przypadku reklamowania zakupionego Produktu, w terminie 14 dni od dnia otrzymania Produktu wraz z dokładnie sprecyzowaną przyczyną reklamacji. Klient otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji drogą korespondencji elektronicznej, na adres przypisany do Konta.

7. Zwrot należności nastąpi w sposób analogiczny do wybranego przez Klienta sposobu płatności za Produkt. Jeśli cena lub jej część została uiszczona przy pomocy rabatów zgromadzonych na Koncie, Klientowi zostanie zwrócona ta część ceny, która faktycznie została przez niego uiszczona, a rabat zostanie ponownie zapisany na jego Koncie.

8. W przypadku odrzucenia reklamacji Mangastore powiadomi o tym Klienta drogą elektroniczną podając powody tej decyzji.

9. Klient może także złożyć reklamację odnośnie wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną stosując odpowiednio powyższe postanowienia.

 

Odstąpienie od umowy sprzedaży

1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) Klient będący konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży bez podania przyczyn, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia towaru. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu.

2. Odstąpienie dokonywane jest przez złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy, w szczególności z wykorzystaniem formularza i wysłane dowolnym kanałem porozumienia się na odległość, m.in.:
     2.1. wiadomością e-mail, na adres kontakt@mangastore.pl ,
     2.2. w formie pisemnej, na adres 62-070 Dopiewo, Gołuski ul. Sowia 7.

3. Mangastore niezwłocznie przesyła Konsumentowi potwierdzenie odebrania oświadczenia woli o odstąpieniu od umowy sprzedaży, na wskazany przez Konsumenta adres e-mail.

4. Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem:
     4.1. dodatkowych koszów poniesionych przez konsumenta w związku z wyborem sposobu dostarczenia towaru innym niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Mangastore oraz
     4.2. kosztów zwrotu rzeczy, jeżeli ze względu na swój charakter rzeczy te nie mogą zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą.

5. Prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość, o którym mowa w ust. 1. nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:
     5.1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
     5.2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
     5.3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia.

6. W przypadku skorzystania przez konsumenta z prawa odstąpienia od umowy, konsument jest obowiązany zwrócić towar Mangastore niezwłocznie tj. nie później niż w terminie nie dłuższym niż 14 (czternaście) dni na adres Sklepu. Dla zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

7. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru (koszty przesyłki) mając na uwadze, aby wybrać taki sposób, by towar dotarł do Mangastore w stanie niezniszczonym.

8. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

9. Mangastore, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z zastrzeżeniem ust. 4. Mangastore dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

10. Jeżeli Mangastore nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

11. MANGASTORE nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.

 


Przejdź do strony głównej
O firmie