0,00 zł Twój koszyk jest pusty
Strona główna1 » Regulamin

Regulamin

 

Szanowni Państwo,
 

Niniejszym informujemy o zmianach w naszym Regulaminie.

Zmiany dotyczą podmiotu odpowiedzialnego za prowadzenie sklepu internetowego MANGASTORE.

Poniżej znajduje się zmieniona wersja Regulaminu Sklepu, opublikowana 24 września 2022 r. na stronie internetowej Sklepu pod adresem: https://mangastore.pl. Regulamin obowiązuje od dnia 1 października 2022 r.

 REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

https://mangastore.pl


 

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 

 1. Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym www.mangastore.pl prowadzony jest przez Macieja Bambera prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą MANGASTORE MACIEJ BAMBER z zakładem głównym pod adresem: ul. Sowia 7, Gołuski, 62-070 Dopiewo (adres do korespondencji: Daleka 14, 60-124 Poznań), wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 778-130-16-21, REGON: 634298307.

 2. Niniejszy Regulamin stosuje się do umów zawieranych poprzez stronę internetową https://mangastore.pl.

 3. Definicje:

  a) Sklep internetowy – sklep internetowy Sprzedawcy dostępny pod adresem https://mangastore.pl,

  b) Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu internetowego, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 Nr 144, poz. 1204 ze zm.),

  c) Polityka prywatności – dokument dostępny na stronie internetowej Sklepu internetowego, określający zasady związane z przetwarzaniem danych osobowych przez Sprzedawcę, a jednocześnie będący wypełnieniem przez niego obowiązku informacyjnego w zgodzie z przepisami dot. ochrony danych osobowych,

  d) Sprzedawca – Maciej Bamber, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą MANGASTORE MACIEJ BAMBER z zakładem głównym pod adresem: ul. Sowia 7, Gołuski, 62-070 Dopiewo (adres do korespondencji: ul. Daleka 14, 60-124 Poznań), wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 778-130-16-21, REGON: 634298307,

  e) Kupujący – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę; w przypadku określonych Produktów przeznaczonych dla osób dorosłych, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy sprzedaży Produktu osobom poniżej 18 roku życia,

  f) Formularz rejestracji – dostępny w Sklepie internetowym formularz umożliwiający utworzenie Konta,

  g) Konto – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Kupującego, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, w którym gromadzone są dane Kupującego, w tym informacje o złożonych Zamówieniach,

  h) Formularz zamówienia – dostępny w Sklepie internetowym formularz, umożliwiający Kupującemu złożenie Zamówienia i jego realizację bez konieczności zakładania Konta,

  i) Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego, stanowiące ofertę zawarcia umowy sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą,

  j) Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.), zawierana za pośrednictwem Sklepu internetowego w języku polskim pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą,

  k) Produkt – dostępna w Sklepie internetowym rzecz ruchoma, będąca przedmiotem Umowy sprzedaży,

  l) Koszyk – wirtualne narzędzie, umożliwiające Kupującemu zarządzanie wybranymi Produktami przed ich zakupem oraz przeliczanie ich wartości. Podczas wyboru Produktów, Kupujący może dowolnie zmieniać zawartość Koszyka poprzez dodawanie do niego kolejnych Produktów lub usuwanie ich z Koszyka,

  m) Promocja – ściśle określony w czasie rabat cenowy na wybrane Produkty, będące przedmiotem Umowy sprzedaży,

  n) Dowód zakupu – faktura VAT przekazana Kupującemu wraz z Produktem, potwierdzająca dokonanie zakupu Produktu,

  o) Newsletter – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Sprzedawcę, polegająca na umożliwieniu zainteresowanym Kupującym automatyczne otrzymywanie na podany adres e-mail najważniejszych informacji związanych ze Sklepem internetowym,

  p) Załącznik nr 1– dołączony do Regulaminu dokument umożliwiający złożenie reklamacji, o której mowa w §5,

  q) Załącznik nr 2 – dołączony do Regulaminu dokument umożliwiający odstąpienie od Umowy sprzedaży, o którym mowa w §7,

 4. Usługi świadczone drogą elektroniczną przez Sprzedawcę polegają na:

  a) umożliwieniu prowadzenia Konta w Sklepie internetowym i zbierania za jego pośrednictwem punktów,

  b) umożliwieniu zawarcia Umowy sprzedaży poprzez wypełnienie Formularza zamówienia,

  c) prowadzeniu Newslettera.

 5. Przed wypełnieniem Formularza zamówienia lub Formularza rejestracji, Kupujący proszony jest o zapoznanie się z treścią Regulaminu i jego akceptację.

 6. Kupujący uzyskuje dostęp do Konta za pośrednictwem loginu i hasła. Umowa dotycząca prowadzenia Konta w Sklepie internetowym jest zawierana na czas nieokreślony i nie pociąga za sobą żadnych zobowiązań finansowych dla Kupującego. Umowa może zostać wypowiedziana w każdym momencie poprzez usunięcie Konta w Sklepie internetowym lub przesłanie informacji o rezygnacji przez Kupującego na adres e-mail Sprzedawcy: kontakt@mangastore.pl.

 7. W Sklepie internetowym mogą być organizowane Promocje na wybrane Produkty z oferty Sklepu. O zasadach dotyczących Promocji decyduje Sprzedawca, podając je do wiadomości publicznej na stronie Sklepu internetowego.

 8. Ogłoszenia, reklamy Sprzedawcy, cenniki i inne informacje o Produktach, podane na stronach internetowych Sklepu internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.)

 9. Do korzystania ze Sklepu internetowego https://mangastore.pl niezbędny jest komputer z procesorem min. 200MHz, 64MB RAM, kartą graficzną obsługującą rozdzielczości 800x600 i 256 kolorów oraz przeglądarka stron internetowych (Internet Explorer (wersja >= 6.0), Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome, Safari), a także klawiatura lub inne urządzenie wskazujące, umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych.

 10. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Kupującego będącego jednocześnie konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.), przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.
   

§ 2. WARUNKI ZŁOŻENIA ZAMÓWIENIA
 

 1. Kupujący obowiązany jest do korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego oraz dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.

 2. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż na terytorium oraz poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

 3. Kupujący może wybrać jeden spośród następujących sposobów składania Zamówienia:

  a) złożenie Zamówienia poprzez założone wcześniej Konto,

  b) złożenie Zamówienia poprzez wypełnienie Formularza zamówienia dostępnego na stronie Sklepu,

  c) złożenie Zamówienia poprzez wiadomość mailową,

  d) złożenie Zamówienia drogą telefoniczną.

 4. Wszystkie Produkty dostępne w Sklepie internetowym są oryginalne, fabrycznie nowe (wolne od wad) oraz zgodne z obowiązującymi standardami i wymaganiami.

 5. Zamówienia, o których mowa w pkt 3 lit. a), b) i c) niniejszego paragrafu, można składać 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę.

 6. Zamówienia, o których mowa w pkt 3 d) niniejszego paragrafu można składać od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 15:00.

 7. W celu skutecznego złożenia Zamówienia w sposób, o którym mowa w pkt 3 a) niniejszego paragrafu, Kupujący proszony jest o wypełnienie Formularza rejestracji i tym samym założenie Konta, a następnie dodanie Produktu do Koszyka oraz zatwierdzenie Zamówienia.

 8. W celu skutecznego złożenia Zamówienia w sposób, o którym mowa w pkt 3 b) niniejszego paragrafu, Kupujący proszony jest o dodanie Produktu do Koszyka, wypełnienie dostępnego na stronie Sklepu Formularza zamówienia oraz przesłanie go do Sklepu internetowego.

 9. W celu skutecznego złożenia Zamówienia w sposób, o którym mowa w pkt 3 c) niniejszego paragrafu, Kupujący proszony jest o przesłanie na adres: kontakt@mangastore.pl wiadomości elektronicznej zawierającej oświadczenie woli Kupującego o chęci złożenia Zamówienia.

 10. W celu skutecznego złożenia Zamówienia w sposób, o którym mowa w pkt 3 d) niniejszego paragrafu, Kupujący proszony jest o kontakt telefoniczny ze Sprzedawcą pod numerem tel.: +48 616708834.

 11. Zamówienia złożone w dni powszednie po godzinie 14:00, w soboty i niedziele oraz w dni ustawowo wolne od pracy, będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.

 12. Kupujący posiadający Konto podczas składania Zamówienia za jego pośrednictwem otrzymują punkty, których następnie mogą użyć przy składaniu kolejnego Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat programu przyznawania punktów dostępne są w dokumencie Program Skarbonka, stanowiącym integralną część niniejszego Regulaminu.

 13. Potwierdzenie złożenia oraz przyjęcia do realizacji Zamówienia zostanie przesłane Kupującemu przez Sprzedawcę w formie wiadomości e-mail po dokonaniu przez Kupującego jednej z czynności określonych w pkt. 3.

 14. Umowę sprzedaży uważa się za zawartą z chwilą otrzymania przez Kupującego wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. powyżej.

 15. Zamówienia przekazane do realizacji mogą być anulowane przez Kupującego będącego jednocześnie konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.) do momentu wysyłki Produktu.

 16. Czas realizacji Zamówienia (skompletowanie zamówienia i przygotowanie go do wysyłki) wynosi maksymalnie 24 godziny, z zastrzeżeniem pkt. 17.

 17. W przypadku Produktów oferowanych w ramach przedsprzedaży, termin wysyłki jest zależny od daty wprowadzenia do regularnej sprzedaży danego Produktu, nie jest on jednak dłuższy niż 3 dni robocze od dnia wskazanego w opisie Produktu jako początek regularnej sprzedaży.

 18. Daty trafienia do regularnej sprzedaży Produktów oferowanych w ramach przedsprzedaży mogą ulec zmianie z powodu opóźnienia ich premiery przez zewnętrznych wydawców – w takim wypadku Sprzedawca powiadamia Kupującego o opóźnieniu. Pkt 15 niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio.

 19. Kupujący informowany jest o braku dostępności Produktów (chwilowym lub stałym), w związku z czym może wyrazić zgodę na wydłużenie czasu realizacji Zamówienia (wyłącznie przy chwilowym braku dostępności Produktu) lub zrezygnować z zamówionego Produktu albo z całości Zamówienia (w obu przypadkach). W przypadku chwilowego braku dostępności Produktów, szacowany czas realizacji Zamówienia ustalany jest indywidualnie z Kupującym.

 20. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do anulowania Zamówienia, jeżeli Kupujący pomimo wezwania nie uzupełnił w terminie 7 dni braków wymaganych do skutecznej realizacji Zamówienia.
   

§ 3. PŁATNOŚCI
 

 1. Ceny podane w Sklepie internetowym wyrażone są w polskich złotych i są cenami brutto, zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT oraz cła. Ceny nie zawierają jednak ewentualnych kosztów dostawy, które są wskazywane w trakcie składania Zamówienia.

 2. O całkowitej kwocie Zamówienia uwzględniającej koszty dostawy Kupujący informowany jest każdorazowo przed dokonaniem Zamówienia.

 3. Do każdego Zamówienia dołączany jest Dowód zakupu.

 4. Kupujący niebędący konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.), w celu realizacji Zamówienia upoważnia Sprzedawcę do wystawiania faktury VAT bez podpisu odbiorcy.

 5. Kupujący może wybrać jeden z następujących sposobów płatności za zamówione Produkty:

  a) płatność przelewem zwykłym lub internetowym na konto bankowe Sprzedawcy (46 1140 2004 0000 3102 8268 8138 mBank Bankowość Detaliczna),

  b) płatność kartą płatniczą - Visa, Visa Electron, MasterCard lub Maestro,

  c) płatność internetowa – Przelewy24, PayPal, Blik

  d) płatność za pobraniem.

 6. Wyboru sposobu płatności dokonuje Kupujący podczas składania Zamówienia.

 7. W przypadku wyboru sposobu płatności, o którym mowa w pkt 5 a) niniejszego paragrafu, Produkty wysyłane są w momencie zaksięgowania 100% środków pieniężnych na koncie Sprzedawcy.

 8. W przypadku wybrania sposobu płatności, o których mowa w pkt 5 b) i c) niniejszego paragrafu, Produkty są wysyłane w momencie pozytywnego wyniku autoryzacji 100% wartości Zamówienia.

 9. W przypadku wybrania sposobu płatności, o którym mowa w pkt 5 d) niniejszego paragrafu, Produkty są wysyłane niezwłocznie, nie później niż 24 godziny po potwierdzeniu przez Sprzedawcę przyjęcia Zamówienia do realizacji w sposób wskazany w §2 pkt 13 Regulaminu (z zastrzeżeniem wynikającym z §2 pkt 11).

 10. W przypadku wyboru sposobu płatności, o których mowa w pkt 5 a), b), c) niniejszego paragrafu, jeżeli Kupujący nie dokona płatności w terminie 7 dni od daty potwierdzenia Zamówienia, Sprzedawca wezwie Kupującego do dokonania płatności. W przypadku nieuiszczenia całości wpłaty w terminie wskazanym w wezwaniu, Sprzedawca ma prawo anulować Zamówienie, informując o tym Kupującego drogą mailową lub telefoniczną.
 11. Płatności internetowe dokonywane on-line za pośrednictwem Sklepu internetowego obsługiwane są za pośrednictwem platform:

  a) Parzelewy24, dostępnej pod adresem: www.przelewy24.pl, wykorzystywanej przez firmę PayPro S.A. Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000347935, NIP: 7792369887, REGON: 301345068;

  b) amerykańskiej platformy płatniczej PayPal, dostępnej pod adresem www.paypal.com.pl, wykorzystywanej przez firmę PayPal Polska Sp. z o.o., ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000289372, NIP: 5252406419, REGON: 141108225.
   

§ 4. DOSTAWA
 

 1. Kupujący może wybrać następujące sposoby odbioru zamówionych Produktów:

  a) dostarczenie Produktów na adres Kupującego podany podczas składania Zamówienia przez firmę kurierską (DPD, InPost),

  b) dostarczenie Produktów na adres Kupującego podany podczas składania Zamówienia przez Pocztę Polską,

  c) odbiór zamówionych Produktów w paczkomatach InPost lub innych wybranych punktach odbioru (Orlen Paczka lub placówka Poczty Polskiej).

 2. Wyboru sposobu dostarczenia przesyłki dokonuje Kupujący podczas składania Zamówienia.

 3. Koszty dostawy ponosi Kupujący.

 4. Sprzedawca zobowiązuje się pokryć koszty przesyłki na terytorium Polski, jeżeli wartość Zamówienia przekracza:

  a) 150 zł – wyłącznie przy przedpłacie (nie dotyczy przesyłek za pobraniem) i dla dostawy dokonanej za pośrednictwem Poczty Polskiej lub do punktu odbioru (paczkomat InPost, placówka Poczty Polskiej, Orlen paczka),

  b) 200 zł – wyłącznie przy przedpłacie (nie dotyczy przesyłek za pobraniem) i dla dostawy dokonanej przez kuriera (InPost lub DPD).

  W przypadku wyboru przesyłki za pobraniem, w wymienionych wyżej przypadkach koszt dostawy wynosi 4 zł.

 5. Koszty wysyłki naliczane są zgodnie z aktualnymi cennikami dostaw i zależą od wagi oraz rozmiarów przesyłki. Kupujący jest informowany o kosztach wysyłki podczas składania Zamówienia. W przypadku wysyłki poza granice kraju, koszt przesyłki ustalany jest indywidualnie na podstawie szacunkowego ciężaru paczki i kraju przeznaczenia.

 6. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć Kupującemu Produkty wolne od wad.

 7. Kupujący zobowiązuje się do odebrania wysłanego Produktu.
   

§ 5. REKLAMACJA
 

 1. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi wobec Kupujących będących przedsiębiorcami w rozumieniu art. 43(1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.) – zostaje całkowicie wyłączona.

 2. Sprzedawca zaleca sprawdzenie przesyłki w obecności kuriera bądź pracownika Poczty Polskiej. Niesprawdzenie przesyłki nie wstrzymuje ewentualnej reklamacji, aczkolwiek w przypadku dokonania takiej weryfikacji procedura reklamacyjna będzie znacznie usprawniona.

 3. Powyższe nie stosuje się do przedsiębiorcy w rozumieniu art. 43(1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.), który to jest obowiązany do sprawdzenia przesyłki w obecności kuriera lub pracownika Poczty Polskiej.

 4. W przypadku stwierdzenia, iż Produkt ma wadę, Kupujący obowiązany jest poinformować o tym Sprzedawcę.

 5. Reklamacja powinna zawierać dane Kupującego, opis wady Produktu, datę jej powstania oraz żądanie Kupującego. W celu ułatwienia procedury reklamacyjnej, Sprzedawca udostępnia na stronie Sklepu internetowego Załącznik nr 1.

 6. Do reklamowanego Produktu należy dołączyć Dowód zakupu lub jego kopię.

 7. Kupujący zobowiązany jest do odesłania reklamowanego Produktu.

 8. Reklamacje należy kierować na adres:

  MANGASTORE
  ul. Daleka 14, 60-124 Poznań


  lub drogą poczty elektronicznej przesyłając odpowiednią wiadomość na adres e-mail: kontakt@mangastore.pl.

 9. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedawca zwróci się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

 10. Sprzedawca zobowiązuje się do ustosunkowania się do złożonej przez Kupującego reklamacji w przeciągu 14 dni od dnia jej złożenia lub uzupełnienia informacji przez Kupującego. Brak odpowiedzi ze strony Sprzedawcy po upływie wskazanego w poprzednim zdaniu terminu skutkuje uznaniem reklamacji za uzasadnioną.

 11. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada została stwierdzona przed upływem 2 lat od wydania Produktu Kupującemu.
   

§ 6. ODSTĄPIENIE OD UMOWY
 

 1. Kupującemu, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.), przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia otrzymania Produktu.

 2. Uprawnienie powyższe nie przysługuje Kupującemu m.in. w następujących przypadkach:

  a) umów, których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Kupującego lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

  b) umów, których przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,

  c) umów, których przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli po dostarczeniu opakowanie zostało otwarte przez Kupującego,

  d) szczególnych umów, których przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

   

 3. Do skutecznego odstąpienia od umowy, o którym mowa w pkt. 1 niniejszego paragrafu, wystarczy złożenie pisemnego oświadczenia przez Kupującego drogą mailową lub pocztową, w przypisanym ustawowo 14-dniowym terminie od momentu odebrania przesyłki. Wzór oświadczenia zawiera Załącznik nr 2.

 4. Kupujący, odstępując od umowy, zobowiązany jest do zwrotu Produktu wraz z Dowodem zakupu lub jego kopią w terminie 14 dni od daty złożenia odstąpienia.

 5. Koszty wysyłki zwracanego Produktu ponosi Kupujący.

 6. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu, będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

 7. Sprzedawca gwarantuje zwrot ceny Produktu oraz kosztów wysyłki Produktu do Kupującego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

 8. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący, chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z dodatkowymi kosztami.

 9. W przypadku gdy Kupujący wybrał inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia przesyłki oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

 10. Zwroty Produktów przy odstąpieniu od umowy, wysyłane na koszt Sprzedawcy lub za pobraniem nie będą przyjmowane.

 11. Postanowienia niniejszego paragrafu nie stosuje się do Kupujących nie będących konsumentami w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.), tj. osób dokonujących czynności prawnych związanych bezpośrednio z prowadzoną przez nich we własnym imieniu działalnością gospodarczą lub zawodową – w ich przypadku uprawnienie do odstąpienia od Umowy sprzedaży jest bezwzględnie wyłączone.

   

§ 7. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 

Sprzedawca jest Administratorem Danych Osobowych Kupującego, a podstawą przetwarzania danych osobowych jest realizacja zawartej umowy (np. rejestracja Konta lub złożenie zamówienia bez rejestracji Konta) lub podjęcie działań na żądanie Kupującego przed zawarciem umowy (przy kontakcie w sprawie oferty Sprzedawcy). Ponadto Kupujący może wyrazić zgodę na przetwarzanie przez Sprzedawcę swoich danych osobowych w celach marketingowych, w zgodzie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie danych osobowych. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce prywatności.

 

§ 8. OCHRONA PRAW AUTORSKICH
 

 1. Wszystkie zdjęcia Produktów oraz pozostałe materiały (w tym teksty, grafiki, logotypy) zamieszczone na stronie Sklepu internetowego są własnością Sprzedawcy lub zostały użyte przez niego za zgodą osób trzecich, posiadających do nich prawa autorskie.

 2. Zabronione jest kopiowanie zdjęć i innych materiałów graficznych oraz stosowanie przedruku tekstów zamieszczonych na stronie Sklepu internetowego, w tym ich udostępnianie w Internecie, bez pisemnej zgody Sprzedawcy lub innej osoby trzeciej, posiadającej do nich prawa autorskie.

 3. Zabrania się również zewnętrznym podmiotom pobierania zdjęć ze strony Sklepu internetowego oraz wykorzystywania ich do celów marketingowych oraz handlowych.

 4. Wykorzystanie wymienionych powyżej materiałów bez pisemnej zgody Sprzedawcy lub innej osoby trzeciej, której przysługują prawa autorskie, jest niezgodne z prawem i może stanowić podstawę do wszczęcia postępowania cywilnego oraz karnego przeciwko dopuszczającym się tego procederu.
   

§ 9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia ograniczeń w korzystaniu ze Sklepu internetowego spowodowanych jego serwisem technicznym, pracami konserwacyjnymi lub pracami nad polepszeniem jego funkcjonalności. Jednocześnie Sprzedawca zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, by wspomniane przerwy odbywały się w godzinach nocnych i trwały jak najkrócej.

 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie w momencie wyraźnie wskazanym przez Sprzedawcę, nie wcześniej jednak niż po 7 dniach od ich ogłoszenia. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian, o których mowa w poprzednim zdaniu, będą realizowane na zasadach obowiązujących w momencie ich składania.

 3. Wszelkie spory między Stronami rozstrzygane będą w sposób polubowny lub w obecności niezależnego i bezstronnego mediatora. Konsument może ponadto skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę również za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 4. W przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania sporu, w tym za pośrednictwem mediacji, właściwość Sądu określana będzie według przepisów powszechnie obowiązujących w Rzeczpospolitej Polskiej.

 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827.) i inne właściwe.

 6. Regulamin obowiązuje od dnia 1 października 2022 roku.


Przejdź do strony głównej